Bestyrelsen


Formand

Vibeke Faurholt

Græsvangen 4, 9330 Dronninglund

Telefon: 98 85 43 32 / 22 89 62 99

E-mail:faurholt@mail.tele.dk


Næstformand

Nanna Lundberg Olesen

Horsmosen 3, Højby, 6900 Skjern

Telefon: 22 90 92 44

E-mail: nanna.lundberg.olesen@gmail.com


Sekretær og Kasserer

Henry E. Jensen

Valdemarsgade 10, 3., 9700 Brønderslev

Telefon: 40 78 36 76

E-mail: hejensen@privat.dk


Bestyrelsesmedlem

Lotte Skov

Tylstrup Landevej 2, 9382 Tylstrup

Telefon: 40 47 77 69

E-mail: fam-skov@privat.dk


Bestyrelsesmedlem

Marina Mosbæk Johannessen

Sikavej 21, Ejby

4623 Lille Skensved

Telefon: 26 28 56 80

E-mail: marinamosbaek@gmail.com

Vedtægter


VEDTÆGTER For DANSKE DØVBLINDFØDTES FOND


§1. NAVN OG HJEMSTED

Stk.1. Fondens navn er Danske Døvblindfødtes Fond.  Fonden er stiftet af Danske Døvblindfødtes Forening den 15. marts 1991 under den oprindelige betegnelse Fonden Familiecenter for Døvblinde.

Stk.2. Danske Døvblindfødtes Fond er en selvejende institution, der drives på almennyttigt grundlag.

Stk.3. Danske Døvblindfødtes Fond har hjemsted i Aalborg Kommune.

 

§2. FORMÅL

Stk. 1. Danske Døvblindfødtes Fond har til formål at yde støtte til aktiviteter, projekter, udvikling og anskaffelser, som kommer døvblindfødte til gode, og som ikke eller i utilstrækkelig grad dækkes ved offentligt finansiering, herunder

  • Kulturelle aktiviteter og fritidsaktiviteter for døvblindfødte
  • Kurser og konferencer for døvblindfødte og pårørende til døvblindfødte
  • Udviklingsprojekter rettet direkte mod døvblindfødte
  • Særligt udstyr og faciliteter til døvblindfødte

 

Stk. 2Fonden kan yde støtte til fællesnordiske aktiviteter.

Stk. 3. Fonden kan kun undtagelsesvis yde støtte til aktiviteter i lande uden for Norden.

Stk. 4. Fonden kan yde individuel såvel som gruppevis støtte til døvblindfødte.

Stk. 5. Det er ikke i sig selv fondens formål at opnå økonomisk gevinst.

Stk. 6. Der er ikke tillagt stifteren eller andre særlige rettigheder.

 

§3. BESTYRELSEN

Stk. 1.  Fondens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 myndige personer, der alle udpeges af Danske Døvblindfødtes Forening.

Stk. 2. Formanden for Danske Døvblindfødtes Forening er født medlem af bestyrelsen. Derudover skal udpeges yderligere mindst en person, der samtidig er medlem af bestyrelsen for Danske Døvblindfødtes Forening. De øvrige 3 medlemmer udpeges i deres personlige egenskab.

Stk. 3. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer sker for 2 år ad gangen. Genudpegning kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 4. Bestyrelsen indkaldes til møde, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom. Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden.

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutning træffes ved simpelt stemmeflertal, og ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol over bestyrelsens beslutninger.

Stk. 6. Fondens virksomhed i medfør af § 2 kan udøves såvel på grundlag af ansøgninger til fonden, som på fondens eget initiativ.

Stk. 7. Fonden tegnes af formanden i forening med kassereren.

Stk. 8. Bestyrelsens medlemmer kan ikke tillægges vederlag for bestyrelsesarbejdet.

 

§4. FONDENS KAPITAL OG INDTÆGTER

Stk. 1. Danske Døvblindfødtes Fonds formue androg ved stiftelsen kr. 300.00,00, som fremkom ved at Danske Døvblindfødtes Forening overdrog ejendommen matr. nr. 12 G, Hou by, beliggende Kystvejen 20, Hou til Danske Døvblindfødtes Fond. Den pågældende ejendom er senere afhændet.

Stk. 2. Efter afhændelsen af ejendommen matr. nr. 12 G, Hou by, beliggende Kystvejen 20, Hou ejer fonden ikke fast ejendom. Egenkapitalen var ultimo 2011 i alt kr. 4.118.050,00, hvortil kommer hensættelser på kr. 286.000,00 til uddeling i henhold til fondens formål.  

Stk. 3. Fondens bundne midler skal anbringes i en godkendt forvaltningsafdeling. Endvidere skal der være oprettet en særskilt bank- eller sparekassekonto, hvor kontante midler, der hidrører fra den bundne kapital indsættes, indtil midlerne geninvesteres eller anvendes i henhold til fondens formål.  

Stk. 4. Det påhviler bestyrelsen at anvende årets overskud til de formål, der er fastsat i vedtægterne. Anvendelsen kan udskydes til senere år, hvis det skønnes hensigtsmæssigt for opfyldelse af fondens formål. Bestyrelsen kan dog beslutte at anvende en del af årets overskud til konsolidering af fondens formue.

 

§5. REGNSKAB OG REVISION

Stk. 1. Fondens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2.  Regnskabet skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges af bestyrelsen.

 

§6. VEDTÆGTSÆNDRINGER

Stk. 1. Ændring af nærværende vedtægter kan kun ske med tilslutning af den samlede bestyrelse. Herudover kræves fondsmyndighedens godkendelse.


Oprettet den 15. marts 1991. Opdateret den 15. november 2012

Forvaltning af DDBF-FONDEN

Danske Døvblindfødtes Fond har truffet aftale med Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter, Toldbodgade 33,1022 København K, om Total-Forvaltning af fonden. Dette indebærer at Forvaltningsinstituttet forstår: Udbetaling af legatportioner efter bestyrelsens anvisninger, indberetning til skattemyndighederne om indberetningspligtige legatbeløb, udbetaling af bestyrelseshonorar/administrationshonorar med tilbageholdelse og afregning af A-skat m.v. samt efterfølgende indberetning til skattemyndighederne, reinvestering af likvide kapitalbeløb og halvårlig vurdering af fondens værdipapirbeholdning, udfærdigelse af fondens årsregnskab til brug for fondens bestyrelse og fondens skattemyndighed, beregning af kursavance på fordringer (obligationer, obligationsbaserede investeringsbeviser, pantebreve m.v.) efter lagerprincippet til brug ved opgørelse af fondens skattepligtige indkomst, beregning af kursavance aktier/aktiebaserede investeringsbeviser efter lagerprincippet eller realisationsprincippet til brug ved opgørelse af fondens skattepligtige indkomst, udfærdigelse af fondens selvangivelse med indberetning af de nødvendige regnskabstal til skattemyndigheden og tilbagesøgning af eventuel erlagt udbytteskat, revision af fondens regnskab.Forvaltningsinstituttet er endvidere kontaktperson på fondens vegne over for offentlige myndigheder, herunder typisk ligningsmyndighed og Civilstyrelsen (fondsmyndigheden).

Oprettet i januar 2013

Persondatapolitik

Baggrund

Databeskyttelsesforordningen (populært kaldet Persondataforordningen) er en EU-forordning, som har til formål at styrke og harmonisere beskyttelsen af personoplysninger i Den Europæiske Union (EU). Den formelle danske titel er Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF. Forordningen finder anvendelse fra den 25. maj 2018.

 

Formål

Danske Døvblindfødtes Fond er dataansvarlig for personoplysninger, som Fonden i medfør af sin virksomhed kommer i besiddelse af. Formålet med nærværende politik vedrørende personoplysninger er at sikre, at Danske Døvblindfødtes Fond som dataansvarlig opfylder de krav, der påhviler Fonden i Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven.

 

Fondens Virksomhed

Danske Døvblindfødtes Fond er en selvejende institution, der drives på almennyttigt grundlag. Danske Døvblindfødtes Fond har til formål at yde støtte til aktiviteter, projekter, udvikling og anskaffelser, som kommer døvblindfødte til gode, og som ikke eller i utilstrækkelig grad dækkes ved offentligt finansiering. Uddeling af legater sker på grundlag af ansøgninger, der behandles af Fondsbestyrelsen. Støtte fra Fonden kan søges af enkeltpersoner (døvblindfødte), såvel som af institutioner.


Personoplysninger

Personoplysninger defineres som de personoplysninger, som under gældende lovgivning udgør personoplysninger. Danske Døvblindfødtes Fond indsamler kun personoplysninger, som er relevante, nødvendige og tilstrækkelige for at Fonden kan gennemføre sin virksomhed og opfylde sit formål. Ansøgninger til Fonden med de deri indeholdte oplysninger modtages elektronisk såvel som i ikke-elektronisk form.

 

Danske Døvblindfødtes Fond skal i sin virksomhed sikre at Personoplysninger, son Fonden i medfør af sin virksomhed kommer i besiddelse af, behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik, at indsamling af oplysninger sker til udtrykkeligt angivne og relevante formål, at behandling af oplysningerne er relevant, nødvendig og tilstrækkelig, at oplysningerne er korrekte og ikke vildledende, og at oplysningerne ikke opbevares i længere tid end formålet kan begrunde.

 

Fondens behandling af personoplysninger

De indsamlede oplysninger er tilgængelige for Fondsbestyrelsen i forbindelse med Fondsbestyrelsens behandlingen af de pågældende ansøgninger. De indsamlede personoplysninger behandles fortroligt og personoplysningerne slettes eller makuleres, når oplysningerne ikke længere er relevante for Fondens sagsbehandling og opfyldelse af Fondens forpligtigelser over for myndighederne.

 

Databehandleraftale

Danske Døvblindfødtes Fond har indgået en aftale med Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter om forvaltning af Fondens kapital. Forvaltningen indebærer, at Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter kommer i besiddelse af personoplysninger og behandler personoplysninger for Danske Døvblindfødtes Fond. Der er mellem Danske Døvblindfødtes Fond og Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter indgået en særskilt databehandleraftale. Denne databehandleraftale er indgået for opfyldelse af kravene i Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven. Databehandleraftalen træder kraft den 25. maj 2018. 

 

Danske Døvblindfødtes Fond er ansvarlig for overholdelse af de forpligtelser, der gælder for Fonden i henhold til Databehandleraftalen og for overholdelse af de krav, der påhviler Fonden under Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven. Fonden skal sikre, at Fonden i nødvendigt omfang overholder dette og overfor de relevante myndigheder, de registrerede etc. kan dokumentere dette.

 

Fonden er ansvarlig for, at Fonden har hjemmel til at indsamle og behandle personoplysningerne. Fonden skal sikre, at Fonden alene overlader Personoplysninger til Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter, som er relevante, nødvendige og ligger indenfor det formål, som Fonden har med behandlingen, samt at overladte Personoplysninger er korrekte. Henvendelse om fondens   persondatapolitik skal ske til fondens formand.  Al henvendelse vedrørende denne persondatapolitik bedes rettet til formanden for fonden.

Databehandleraftale

Danske Døvblindfødtes Fond, herefter kaldet fonden, og Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter, herefter kaldet FI, har indgået følgende aftale:


 Baggrund og anvendelsesområde

Fonden har indgået aftale med FI om forvaltning af fondens kapital. Forvaltningen indebærer, at FI kommer i besiddelse af personoplysninger og således behandler persondata for fonden. Denne Databehandleraftale indgås for opfyldelse af kravene i Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven. Databehandleraftalen træder i kraft 25. maj 2018. Fonde er ansvarlig for personoplysningerne. Forvaltningsinstituttet (FI) er, databehandler. Kunden overlader det til FI at behandle Personoplysningerne på fondens vegne i overensstemmelse med nærværende Databehandleraftale.

 

Definitioner

”Personoplysninger” betyder personoplysninger, som under gældende lovgivning udgør ”personoplysninger”, og som FI behandler på vegne af fonden. ”Persondataforordningen” betyder Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.

 

Forvaltningsinstituttets behandling af Personoplysninger- Fondens instruks

Kunden instruerer hermed FI om at behandle Personoplysningerne med henblik på at foretage enhver behandling, der er nødvendig for FI`s levering af ydelser til fonden. FI må alene behandle Personoplysningerne i overensstemmelse med det aftalte og må ikke behandle Personoplysningerne til egne formål, medmindre andet er specifikt aftalt eller følger af gældende lovgivning. Såfremt fondens instruks efter FI`s opfattelse er i strid med Persondataforordningen og/eller Databeskyttelsesloven, underretter FI straks fonden herom. Fi må ikke, medmindre andet er aftalt med fonden, videregive Personoplysningerne til tredjemandeller myndigheder, medmindre det sker som led i FI’s opfyldelse af lovkrav. I så tilfælde vil FI søge forudgående, såfremt det rimeligvis er muligt og ellers efterfølgende, at underrette fonden herom, medmindre lovkrav er til hinder herfor. Såfremt en given behandling, der går ud over databehandleraftalen, er påkrævet i medfør af gældende lovgivning, som FI er underlagt, underretter FI fonden om et sådant særligt krav, inden behandlingen iværksættes, medmindre det er i strid med gældende lovgivning.


Medarbejdere ved FI, der er beskæftiget med Personoplysningerne, er underlagt tavshedspligt. Alene medarbejdere, der har et arbejdsbetinget behov derfor, må have adgang til Personoplysningerne. Såfremt FI modtager en henvendelse relateret til fondens forpligtelser over for den registrerede i henhold til Persondataforordningen, informerer FI den registrerede person om, at FI alene er, databehandler, og at personen skal rette henvendelse til fonden.  FI vil der udover i rimeligt og relevant omfang bistå fonden med fondens besvarelse af registreredes henvendelser.

 

Fondens pligter

Fonden er ansvarlig for overholdelse af forpligtelser, der gælder for fonden i henhold til Databehandleraftalen og for overholdelse af de krav, der påhviler fonden under Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven. Fonden skal sikre, at fonden i nødvendigt omfang overholder dette og overfor de relevante myndigheder, de registrerede etc. kan dokumentere dette. Fonden er ansvarlig for, at fonden har hjemmel til at indsamle og behandle Personoplysningerne. Fonden skal sikre, at fonden alene overlader Personoplysninger til FI, som er relevante, nødvendige og ligger inden for det formål, som fonden har med behandlingen, samt at de overladte Personoplysninger er korrekte.  I det omfang FI måtte blive mødt med krav eller pålagt forpligtelser eller omkostninger som følge af, at fonden ikke overholder sine pligter i henhold til Databehandleraftalen, gælder Porsonforordningens Artikel 82.  FI skal straks give Fonden meddelelse om sådanne evt. krav, forpligtelser eller omkostninger og, hvor det vedrører en sag i forhold til tredjepart, skal fonden straks overtage førelsen af sagen. Fonden skal ikke i denne forbindelse være berettiget til at indgå forlig eller lignende, der forpligter FI eller pålægger FI ansvar, medmindre FI på forhånd skriftligt har accepteret dette.

 

Sikkerhed-FI`s pligter

FI skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at Persondataoplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med Persondataforordningen og/eller databeskyttelsesloven. Sådanne sikkerhedsforanstaltninger skal afspejle det aktuelle tekniske niveau, være proportionale i forhold til gennemførelsesomkostninger i betragtning af behandlingens karakter, omfang og formål samt risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder. FI skal endvidere overholde eventuelt aftalte særlige krav til sikkerhedsforanstaltninger. Nærværende bestemmelser er ligeledes gældende for FI, såfremt behandlingen af Personoplysningerne sker i forbindelse med eventuel brug af hjemmearbejdspladser.

Oprettet i maj 2018